eng
esp

Trio de clarinet, violoncel i piano

En memòria del matrimoni Mompou-Bravo, que van ser-ne presidents d’honor. L’any 2017 celebrem el 30è aniversari de la mort de Frederic Mompou.


Bases

Podrà participar en aquest concurs qualsevol compositor l’edat del qual no superi els 35 anys el dia 31 de desembre de 2017.

Les obres han de ser completament inèdites. No s'han d'haver interpretat, publicat o difós anteriorment en cap mena de format ni d’arxiu informàtic sonor.

La formació per aquest any serà per a:

Trio de clarinet, violoncel i piano

L’estil, l’escriptura i l’estructura de l’obra és completament lliure. La durada aconsellada és entre 10 i 18 minuts.


Premi

El Premi Internacional Frederic Mompou consta per a aquesta edició de:

 • Un premi de 4.000€. Aquesta quantitat estarà sotmesa a la fiscalitat del territori espanyol.
 • L'edició i la comercialització de la partitura guanyadora a càrrec de l'Editorial Boileau.
 • L'estrena de l‘obra en un concert de la Xarxa de Músiques a Catalunya, per tal de fomentar la creació de nous públics en la música contemporània.

El Premi Internacional Frederic Mompou no es pot subdividir ni es pot declarar desert

El Jurat es reserva el dret d’oferir dues mencions honorífiques.

El guanyador d'aquesta edició no es podrà tornar a presentar fins l’edició de l’any 2020.


Presentació de les partitures

 • La presentació de les partitures es farà de manera anònima, amb pseudònim.
 • No es pot utilitzar cap lema o pseudònim que permeti identificar el compositor o l’obra presentada.
 • L’obra s’ha d'enviar en forma de partitura a mà o bé impresa en algun programa de notació musical.
 • No s’accepten partitures incompletes. Totes les partitures presentades han de ser llegibles a primera vista. Les partitures escrites deficientment poden ser rebutjades.
 • S’han de presentar les partitures en format DINA4 (21x29,7 cm) o similar i enquadernades.
S’han d'enviar:
 • Sis exemplars de la partitura, amb el títol de l’obra i el pseudònim.
 • Un sobre tancat, amb el mateix pseudònim, on s’inclourà:
  • 1. Full d’inscripció degudament complimentat.
  • Full d'inscripció
  • 2. Fotocòpia del DNI, passaport o document acreditatiu.
  • 3. Breu currículum.

Les sis partitures i el sobre tancat s’han d’enviar a:

Joventuts Musicals de Barcelona Premi Internacional Frederic Mompou
Apartat de Correus 5498, 08080 Barcelona-Espanya

Data límit de presentació: el dissabte 19 d’agost de 2017, inclòs.

S’acceptaran les partitures que hagin estat enviades per correu certificat abans d’aquesta data.

Un exemplar de les partitures presentades i no guardonades es guardarà a l’arxiu de l’entitat. Al llarg de l’any 2018, les còpies restants seran retornades als seus autors, si així ho demanen.


Jurat i veredicte

El jurat, que es donarà a conèixer quan es faci públic el veredicte, estarà format per cinc membres de reconegut prestigi en l’àmbit de la música contemporània.

La decisió del jurat es prendrà per majoria absoluta i el veredicte serà inapel·lable.

Si un cop resolt el veredicte, l’obra guanyadora no compleix tots els punts d’aquestes bases, l’autor serà desposseït del premi.

El veredicte es comunicarà abans del 30 de setembre de 2017.

Obra premiada

Notificat el veredicte es lliurarà el premi, i l'obra guanyadora, d'acord amb la programació de JMB, s’estrenarà en el circuit de concerts de la Xarxa de Músiques a Catalunya que organitza Joventuts Musicals de Catalunya.

El concert serà enregistrat i difós a través de l’emissora Catalunya Música.

La propietat intel·lectual queda en poder de l’autor i en enregistraments i programes posteriors ha de fer constar el text: "Premi Internacional Frederic Mompou del Concurs de Joves Compositors de Joventuts Musicals de Barcelona, 2017”.

Un cop concedit el premi, el guanyador es compromet a presentar còpia de la partitura en el programa Finale o Sibelius.

L'Editorial Boileau té els drets d'edició i comercialització de la partitura.

El guanyador ha d'acceptar aquest punt amb independència d'altres compromisos editorials.La participació en el concurs implica l'acceptació total d’aquestes bases.
Tot allò que no s’hagi previst en aquestes bases es regirà per la normativa reguladora de l’administració local.
La versió catalana de les bases serà la que té valor legal i oficial davant de qualsevol dubte o error en les traduccions.

Organitza

Col·labora